Strefa Motocykli – Regulamin

REGULAMIN KONKURSU OTWARTEGO NA NAJŁADNIESZY MOTOCYKL

GT FESTIWAL

ORGANIZOWANY W DNIACH 12-13 WRZEŚNIA 2020 ROKU W WIŚLE

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Zawodów jest GT MOTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z
  o.o.) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jurija Gagarina 38, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829356,
  NIP 5472217465, REGON 385580312, zwane dalej GTM
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kart do głosowania.
  II.
  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE – NAJŁADNIEJSZY MOTOCYKL
  Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
  czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego
  przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
  b) ma ukończone 16 lat,
  c) nie jest pracownikiem GT MOTO sp. z o.o.,
  d) nie jest współorganizatorem Festiwalu,
  e) nie jest członkiem rodziny pracownika GT MOTO sp. z o.o.,
  f) nie jest członkiem rodziny współorganizatorów Festiwal.
  III.
  ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH I BEZPIECZEŃSTWO
 3. Uczestnik chcący wziąć udział w tym Konkursie, przytwierdzi do motocykla w
  widocznym miejscu nadany numer konkursowy.
 4. Udostępni widzom swój motocykl i w razie pytań będzie odpowiadał na zadane
  pytania.
 5. Uczestnicy muszą zwracać uwagę, aby nie wyrządzić szkody nikomu w ich otoczeniu.
  Osoby obsługujące imprezę, inni uczestnicy zawodów oraz publiczność, w żadnym
  momencie nie mogą być zagrożone.
 6. Pojazdy uczestników muszą być dopuszczone do ruchu drogowego zgodnie z
  krajowymi przepisami.
  IV.
  NAGRODY
 7. Nagrodą w Konkursie jest puchar dla motocykla, który uznany został przez
  głosujących za najładniejszy i zebrał najwięcej głosów.
 8. Zdobywca najlepszego wyniku w Konkursie zostanie wyłoniony przez podliczenie
  oddanych przez widzów głosów przez komisję sędziowską z pośród wszystkich
  uczestników spełniających warunki wskazane w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 9. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie w czasie trwania festiwalu,
  w dniu 13 września 2020 roku o godzinie 17.00.
 10. W sytuacji, kiedy Zwycięzca Konkursu będzie nieobecny w miejscu i o godzinie
  wyznaczonej przez GTM na rozdanie nagród, puchar zostanie przydzielony osobie z
  miejsca II, a jeśli sytuacja o nieobecności Zwycięzcy będzie się powtarzała, to Komisja
  Sędziowska wraz Organizatorem przydzieli nagrodę pierwszej osobie obecnej na
  rozdaniu wg sporządzonego protokołu kolejności zajmowanych miejsc w Konkursie.
 11. GTM przewiduje nagrody za wyróżnienie oraz dalsze miejsca w Konkursie.
  V.
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSIE – NAJŁADNIEJSZY MOTOCYKL
 12. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych
  osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nr rejestracyjnego pojazdu, numeru tel. kontaktowego
  niezbędnych do przekazania pucharu.
 13. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez
  Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców,
  poinformowania o nagrodzie i przekazania nagród. Właściciel danych osobowych ma prawo
  do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie
  danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
  VI.
  REKLAMACJE
 14. Reklamacje dotyczące Zawodów mogą być składane przez Uczestników Konkursu
  wyłącznie formie pisemnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty reklamacyjnej w
  wysokości 3-krotności wpisowego w biurze GT Festiwalu przez cały czas trwania
  Zawodów, jednakże nie później niż w terminie do 13 września 2020 do godziny 16.00.
 15. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie
  pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w
  drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 16. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
  umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis
  przedmiotu reklamacji.
 17. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą
  rozpatrywane nie później niż w ciągu trwania Festiwalu. Zgłaszający reklamację
  zostanie powiadomiony osobiście o wyniku rozpatrzenia reklamacji w ciągu 2 godzin
  od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
  wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zawodach, jednak tylko z
  ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub
  prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
  związanych z Konkursem. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu
  poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego
  Regulaminu na stronie Zawodów tj. www.gtfestiwal.pl .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki
  określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia
  określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
  dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości
  Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Zawodów zapoznał się z treścią
  Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.gtfestiwal.pl .