Rally Sprint – Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW RALLY SPRINT i RALLY TAXI

GT FESTIWAL

ORGANIZOWANY W DNIACH 12-13 WRZEŚNIA 2020 ROKU W WIŚLE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Organizatorem Zawodów  jest GT MOTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jurija Gagarina 38, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829356, NIP 5472217465, REGON 385580312, zwane dalej GTM
  1.  Zawody zostaną przeprowadzone na podstawie .

II.

INFORMACJE OGÓLNE I WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH RALLY SPRINT ORAZ RALLY TAXI


1. Impreza pod nazwą GT FESTIWAL ZAWODY RALLY SPRINT i RALLY TAXI to jednodniowa impreza zorganizowana na terenie zamkniętym („ul. Kamienna” w Wiśle), przeznaczona dla użytkowników samochodów przystosowanych do rajdów.
2. Organizator zobowiązuje się do zabezpieczenia trasy, przygotowania dokumentacji dla załóg i zapewnienia po zakończeniu rywalizacji na trasach wstępu wolnego na pozostałą cześć imprezy GT FESTIWAL 12-13.09.2020.
3. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu i jego zmiany w każdym momencie.
4. Uczestnicy imprezy pod nazwą GT FESTIWAL ZAWODY RALLY SPRINT i RALLY TAXI uczestniczą w niej na własną odpowiedzialność i ponoszą pełną odpowiedzialność cywilną (osobista i rzeczową) oraz karną za wszelkiego rodzaju szkody i zdarzenia losowe wynikłe z zaistnienia zdarzeń negatywnie ocenianych przez prawo. W szczególności ponoszą odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia , jakie spowoduje uczestnik sam lub używany przez niego pojazd.
5. Zgoda uczestnika na udział w imprezie jest potwierdzeniem, iż jego stan zdrowia pozwala na udział i wszelkie mogące z tego wyniknąć konsekwencje. Zły stan zdrowia uczestnika nie powoduje powstania odpowiedzialności Organizatora.

6. W żadnym wypadku Organizator nie bierze na siebie odpowiedzialności i nie może być pociągnięty do takiej odpowiedzialności za szkody rzeczowe, osobowe i straty moralne lub inne zniszczenia spowodowane przez uczestnika imprezy osobie trzeciej lub innemu uczestnikowi imprezy.
7. Wszyscy uczestnicy imprezy GT FESTIWAL ZAWODY RALLY SPRINT I RALLY TAXI przystępując do jej udziału i dokonując zgłoszenia oświadczają, iż zapoznali się z jej regulaminem oraz oświadczają, iż uczestnictwo w rajdzie może być niebezpieczne i uczestniczą w nim na własne ryzyko.
8. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podania przyczyny i nie ponosi żadnych kosztów związanych z przygotowaniami do rajdu z powodu jego odwołania. W takiej sytuacji  zwrotowi podlega wpisowe.
9. Organizator zastrzega sobie prawo wszelkich koniecznych zmian w zakresie imprezy, jeżeli wyniknie taka sytuacja.


III.

ZGŁOSZENIA


1. Zgłoszenia załóg odbywają się w Biurze GT Festiwalu w Browarze Wisła, do momentu odprawy załóg przed imprezą. Organizator ma prawo do zamknięcia listy startowej w dowolnym momencie bez podania przyczyny lub osiągnięciu limitu załóg. Zgłoszenie składane jest w formie pisemnej lub elektronicznej na www.gtfestiwal.pl oraz przez dokonanie wpłaty wpisowego na wskazane konto bankowe pod ogłoszeniem o imprezie lub do kasy imprezy w dniu imprezy z podaniem informacji identyfikującej uczestnika.
2. O kolejności startu decyduje termin zgłoszenia. Lista startowa zostanie podana do wiadomości uczestników najpóźniej w dniu rozpoczęcia imprezy podczas odprawy.
3. Biuro zawodów zlokalizowane jest w miejscowości Wisła w obiekcie „Browar Wisła”. Start odbędzie się z Rynku Miasta Wisła. Zawodnicy po przejeździe przez rampę udadzą się na trasę zamkniętą, której start usytuowany jest przy  ul. Kamienna 19
4. Wpisowe za udział w imprezie wynosi 200 zł od każdej załogi (kierowca i pilot). Obejmuje ono start w zawodach oraz udział w dalszej części imprezy GT Festiwal.

5. Zwrot wpisowego następuje w przypadku odwołania rajdu lub nieprzyjęcia zgłoszenia uczestników przez Organizatora.


IV.

ZAŁOGA I POJAZDY


1. Załogę stanowi kierowca i pilot lub tylko kierowca posiadający ważne prawo jazdy kat. B.
2. Pojazdy uczestniczący w rajdzie muszą posiadać obowiązkowe ubezpieczenie OC.

3. Do udziału w rajdzie dopuszcza się pojazdy samochodowe w rozumieniu Prawa o Ruchu Drogowym posiadające ważne dokumenty uprawniające do poruszania się po drogach publicznych RP.
4. Samochód musi być sprawny technicznie, a kierowca zobowiązany jest na żądanie Organizatora do przedstawienia dokumentów uprawniających do prowadzenia pojazdu i dopuszczające pojazd do ruchu po drogach publicznych. Jeżeli uczestnik nie jest właścicielem pojazdu musi posiadać i przedstawić zgodę właściciela na użycie jego pojazdu w rajdzie.
5. Obowiązkowe jest stosowanie kasków ochronnych dla członków załogi.
6. Samochód musi być wyposażony w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich członków załogi. Podczas jazdy wszyscy członkowie załogi winni mieć zapięte pasy bezpieczeństwa.

7. Samochód musi posiadać sprawną gaśnicę, zamontowaną w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.

8. Samochód musi posiadać klatkę bezpieczeństwa

9. Przejeżdżany odcinek jest z nawierzchnia szutrową dlatego zabrania się używania opon typu slick.

10. Samochód powinien zachowywać seryjną linię nadwozia, a wszystkie elementy karoserii wymienione w celu redukcji wagi lub zamontowane w celu poprawy aerodynamiki muszą być zamontowane w sposób poprawny i przymocowane na stałe do samochodu.

11. Koła (część górna) nie mogą wystawać poza obrys nadwozia/nadkoli. Dopuszczane są poszerzenia nadkoli.

12. Samochód musi być czysty a karoseria wolna od widocznych uszkodzeń.

13. Samochody z otwartym nadwoziem w czasie trwania przejazdu muszą mieć zamknięty dach.

14.  Samochody startujące w konkursie muszą posiadać wszystkie elementy karoseryjne.

15.  Akumulator w samochodzie musi być zamontowany na stałe, a klema dodatnia osłonięta.

16. W czasie startu wszystkie okna muszą pozostać zamknięte.

17. Samochód musi mieć zamontowane minimum 3-punktowe pasy bezpieczeństwa.

18. W samochodzie w czasie przejazdu nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty.

19. Zabrania się dociążania/zmiany rozkładu masy samochodu za pomocą dodatkowych elementów.

20. Zabrania się w doposażenie samochodu w instalację z podtlenkiem azotu.

21. Uczestnicy muszą zwracać uwagę, aby nie wyrządzić szkody nikomu w ich otoczeniu. Osoby obsługujące imprezę, inni uczestnicy zawodów oraz publiczność, w żadnym momencie nie mogą być zagrożone.

22. Pojazdy uczestników muszą być dopuszczone do ruchu drogowego zgodnie z krajowymi przepisami.


V.

 PORZĄDEK I BEZPIECZEŃSTWO


1. Uczestnicy rajdu są normalnymi użytkownikami dróg publicznych i muszą przestrzegać obowiązujących na tych drogach zasad i przepisów w szczególności ustawy prawo o ruchu drogowym oraz zasad ochrony środowiska . Za ich naruszenie odpowiada osobiście kierujący pojazdem.
2. W przypadku uczestnictwa w wypadku drogowym, uczestnik kierujący pojazdem zobowiązany jest niezwłocznie zatrzymać pojazd, udzielić pomocy wszystkim poszkodowanym, powiadomić policję i Organizatora o zdarzeniu oraz pozostać na miejscu wypadku do czasu przybycia policji.
3. Podczas udziału w imprezie uczestnicy zobowiązani są do zwracania szczególnej uwagi na obserwatorów imprezy oraz widzów.
4. Na odcinkach dojazdowych nie wolno przekraczać zasad określonych w przepisach o ruchu drogowym i poruszać się tylko po drogach wyznaczonych przez Organizatora. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do wytycznych zawartych w regulaminie oraz  przestrzegać wytycznych podanych na odprawie przed Imprezą w zakresie tempa przejazdu lub szczególnych ograniczeń w prędkości. Nieprzestrzeganie tych zasad karane jest dyskwalifikacją z imprezy bez zwrotu opłat z tytułu uczestnictwa.
5. Niedozwolony jest przejazd na odcinkach dojazdowych jak również w żadnych innych sytuacjach po polach uprawnych lub prywatnych posesjach. Naruszenie niniejszego zakazu karane jest karą w wysokości 1000 zł. Uczestnik, który naruszy regulamin w tym zakresie ponosi odpowiedzialność za wszelkie wynikłe z tego faktu szkody.
6. Należy trzymać się bezwzględnie wyznaczonej trasy w otrzymanym od organizatorów mapach (nie dotyczy zgłoszonych u organizatorów defektów i zjazdów z trasy).
7. Nie wolno wjeżdżać na tereny nie uwzględnione na mapie imprezy. Nie dotyczy dróg publicznych.
8. Uczestnik zobowiązany jest do podporządkowania się poleceniom Organizatora, opiekunów tras i sędziów !!!
9. Nie wolno spożywać używek w trakcie trwania przejazdu powodujących ograniczenie zdolności postrzegania i upośledzających czynności fizycznych i psychicznych organizmu.

10. Załoga biorąca udział w Rally Sprint lub Rally Taxi musi być trzeźwa.

VI.

TRASA IMPREZY, ZASADY, WYNIKI, KLASYFIKACJA


1. Impreza (rajd) składa się z 1 odcinka specjalnego pokonywanego trzykrotnie.

 • Poglądowa mapa odcinka specjalnego wraz z dojazdem:


3. Trasa rajdu (OS) podana będzie na mapach, które otrzymają wszyscy uczestnicy. Odcinek jest w 90% odcinkiem z nawierzchnią szutrową i 10% płyty betonowe.

4. Startujące pojazdy nie są podzielone na klasy.
5. O kolejności zajętych miejsc decyduje suma czasów ze wszystkich prób OS.

6. Odcinki są wyłączone z zasad ruchu drogowego, co nie zwalnia uczestników od przestrzegania zasad bezpieczeństwa w imprezie (swoje bezpieczeństwo i bezpieczeństwo osób trzecich)
7. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznawania kar czasowych i dyskwalifikacji biorąc pod uwagę sposób przestrzegania regulaminu oraz niesportowe zachowanie na trasie.
8. Spóźnienie na start powyżej 30 minut jest równoznaczne z wykluczeniem z imprezy.
9. Za nieprawidłowe pokonanie OS kara to doliczenie 50% czasu najlepszego przejazdu do osiągniętego czasu przejazdu przez załogę, która nieprawidłowo pokonała OS. Zastosowanie ma tutaj § 5 pkt 8 regulaminu.
10. Kara za popełnienie przedwczesnego startu to 15 sekund doliczana do czasu przejazdu. Przez start przedwczesny rozumie się start lotny lub rozpoczęcie próby przed sygnałem startera.
11. Za potrącenie szykany przewidziana jest kara czasowa 10sek doliczona do czasu przejazdu.
12. Niedozwolona jest zamiana samochodów po rozpoczęciu imprezy.
13. Wyniki  będą podawane przez organizatora do wiadomości uczestników w sposób ustalony na odprawie przed rozpoczęciem imprezy.
14. Klasyfikacja obejmuje: klasyfikacja ogólna składająca się z sumy czasów poszczególnych prób OS.
15. Najlepszym załogom zostaną przyznane nagrody, o których uczestnicy zostaną powiadomieni przed startem. Nie ma możliwości zamiany nagród rzeczowych na nagrody pieniężne.

VI.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Zawodach jest puchar dla samochodu, który zdobędzie najlepszy łączny czas ze wszystkich trzech prób OS.
 2. Zwycięzca Zawodów zostanie powiadomiony o tym fakcie w czasie trwania festiwalu, w dniu 13 września 2020 roku o godzinie 17.00.
 3. W sytuacji, kiedy Zwycięzca Konkursu  będzie nieobecny w miejscu i o godzinie wyznaczonej przez GTM na rozdanie nagród, puchar zostanie przydzielony osobie z miejsca II, a jeśli sytuacja o nieobecności Zwycięzcy będzie się powtarzała, to Komisja Sędziowska wraz Organizatorem przydzieli nagrodę pierwszej osobie obecnej na rozdaniu wg sporządzonego protokołu kolejności zajmowanych miejsc w Konkursie.
 4. GTM przewiduje nagrody za wyróżnienie oraz dalsze miejsca w Konkursie.

VII.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZAWODÓW OFFROAD

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nr rejestracyjnego pojazdu, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania pucharu.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Zawodów, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagród. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Zawodach.

VIII.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Zawodów mogą być składane przez Uczestników Zawodów wyłącznie formie pisemnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty reklamacyjnej w wysokości 3-krotnego wpisowego w biurze GT Festiwalu przez cały czas trwania Zawodów, jednakże nie później niż w terminie do 13 września 2020 do godziny 16.00.
 2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą rozpatrywane nie później niż w ciągu trwania Festiwalu. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony osobiście o wyniku rozpatrzenia reklamacji w ciągu 2 godzin od daty rozpatrzenia reklamacji.

IX.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zawodach, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności związanych z Konkursem. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Zawodów tj. www.gtfestiwal.pl
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Zawodów, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Zawodach oznacza, iż Uczestnik Zawodów zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.gtfestiwal.pl.