Najlepszy Tuning GT Festiwalu – Regulamin

REGULAMIN KONKURSU OTWARTEGO NA NAJLEPSZY TUNING

GT FESTIWAL

ORGANIZOWANY W DNIACH 12-13 WRZEŚNIA 2020 ROKU W WIŚLE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Organizatorem Zawodów  jest GT MOTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jurija Gagarina 38, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829356, NIP 5472217465, REGON 385580312, zwane dalej GTM
  1.  Konkurs  zostanie  przeprowadzony  z wykorzystaniem kart do głosowania.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE – NAJLEPSZY TUNING

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do

             czynności prawnych biorą udział w Konkursie  za zgodą swojego   

             przedstawiciela  ustawowego lub opiekuna prawnego,

 • ma ukończone 16 lat,
 • nie jest pracownikiem GT MOTO sp. z o.o.,
 • nie jest współorganizatorem Festiwalu,
 • nie jest członkiem rodziny pracownika GT MOTO sp. z o.o.,
 • nie jest członkiem rodziny współorganizatorów Festiwal.

III.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Uczestnik ma w swoim pojedzie zmodyfikowany lub zmieniony układ napędowy lub paliwowy zwiększający moc silnika lub podniesienie parametrów jego pracy.
 2. Uczestnik dokonał zmian zewnętrznych lub wewnętrznych w swoim pojedzie.
 3. Uczestnik zmienił funkcjonalność elementów wewnątrz swojego pojazdu.
 4. Uczestnik dokonał innych modyfikacji swojego pojazdu.

IV.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest puchar dla samochodu, który zostanie uznany przez głosujących za najładniejszy i zbierze najwięcej głosów.
 2. Zdobywca najlepszego wyniku w Konkursie  zostanie wyłoniony przez podliczenie głosów przez  komisję sędziowską z pośród wszystkich uczestników spełniających warunki wskazane w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie w czasie trwania festiwalu, w dniu 13 września 2020 roku o godzinie 17.00.
 4. W sytuacji, kiedy Zwycięzca Konkursu  będzie nieobecny w miejscu i o godzinie wyznaczonej przez GTM na rozdanie nagród, puchar zostanie przydzielony osobie z miejsca II, a jeśli sytuacja o nieobecności Zwycięzcy będzie się powtarzała, to Komisja Sędziowska wraz Organizatorem przydzieli nagrodę pierwszej osobie obecnej na rozdaniu wg sporządzonego protokołu kolejności zajmowanych miejsc w Konkursie.
 5. GTM przewiduje nagrody za wyróżnienie oraz dalsze miejsca w Konkursie.

V.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSIE – NAJLEPSZY TUNING

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nr rejestracyjnego pojazdu, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania pucharu.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagród. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

VI.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Zawodów mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie formie pisemnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty reklamacyjnej w wysokości 3-krotności wpisowego w biurze GT Festiwalu przez cały czas trwania Zawodów, jednakże nie później niż w terminie do 13 września 2020 do godziny 16.00.
 2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą rozpatrywane nie później niż w ciągu trwania Festiwalu. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony osobiście o wyniku rozpatrzenia reklamacji w ciągu 2 godzin od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zawodach, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności związanych z Konkursem. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Zawodów tj. www.gtfestiwal.pl.  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Zawodów zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 3. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.gtfestiwal.pl.