Nagroda Główna – Regulamin

REGULAMIN KONKURSU O NAGRODĘ GŁÓWNĄ IMPREZY POD NAZWĄ

GT FESTIWAL

ORGANIZOWANEJ W DNIACH 12-13 WRZEŚNIA 2020 ROKU W WIŚLE

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest GT MOTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z
  o.o.) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jurija Gagarina 38, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829356,
  NIP 5472217465, REGON 385580312, zwane dalej GTM
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kart konkursowych.
  II.
  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
  czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela
  ustawowego lub opiekuna prawnego,
  b) ma ukończone 16 lat,
  c) nie jest pracownikiem GT MOTO sp. z o.o.,
  d) nie jest współorganizatorem Festiwalu,
  e) nie jest członkiem rodziny pracownika GT MOTO sp. z o.o.,
  f) nie jest członkiem rodziny współorganizatorów Festiwal.
  III.
  ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
  Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących wymagań:
  a) osoba biorąca udział w Konkursie musi:
 • być Wystawcą w rozumieniu regulaminu ogólnego Festiwalu,
 • lub być Sponsorem w rozumieniu regulaminu ogólnego Festiwalu,
 • lub być Zawodnikiem w rozumieniu regulaminu ogólnego Festiwalu,
 • lub być Patronem w rozumieniu zasad akcji Patronite,
 • lub dokonać zakupu na stoisku GT Festiwalu na łączną kwotę minimum 50 zł
  (słownie: pięćdziesiąt złotych),
  b) prawidłowe wypełnienie karty konkursowej otrzymanej od organizatora swoimi
  danymi,
  c) udzielenie w formie pisemnej prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania
  umieszczone na karcie konkursowej,
  d) uzupełnienie jak największą liczbą pieczątek miejsc do tego przygotowanych na karcie
  konkursowej (decyduje ilość zdobytych pieczątek). Pieczątki znajdują się u obsługi
  poszczególnych strefach wystawienniczych i zawodniczych.

e) przekazanie wypełnionej i podpisanej karty konkursowej Organizatorowi w dniach
12-13 września 2020 roku w godzinach od 9.00 do 16.00 przy wykorzystaniu jednej z
poniższych form kontaktu:

 • osobiście w biurze Festiwalu mieszczącego się w budynku Browaru Wisła,
 • osobiście na stoisku z materiałami reklamującymi GT Festiwal,
 • pośrednio wrzucając do oznakowanych urn rozmieszczonych na terenie Festiwalu
  Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i
  przekazać tylko jedną kartę konkursową.
  IV.
  NAGRODA
 1. Nagrodą w Konkursie jest:
  Samochód osobowy przygotowany do udziału w sportach motorowych wraz z pakietem:
  a) treningi z profesjonalistami w dziedzinie sportów motorowych wskazanymi przez GTM
  b) 4 starty w wyznaczonych przez GTM zawodach motorowych
  c) obsługa serwisowa samochodu podczas wyznaczonych przez GTM zawodów motorowych
 2. Nagroda przechodzi na własność Zdobywcy i zostanie Mu wydana po odbyciu
  ostatniego wyznaczonego startu w sezonie 2021 roku i po podpisaniu protokołu
  wydania wraz z dokumentem umożliwiającym zarejestrowaniem go na Zdobywcę.
  Aby uniknąć niekontrolowanych awarii i umożliwić właściwe ubezpieczenie, do dnia
  ostatniego startu, samochód będzie zabezpieczony i garażowany w miejscu
  wyznaczonym przez GTM.
 3. Zdobywca nagrody głównej w Konkursie zostanie wyłoniony przez komisję
  konkursową z pośród wszystkich uczestników spełniających warunki wskazane w pkt
  2 niniejszego Regulaminu.
 4. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
  konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i
  postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle
  wewnętrznych kryteriów prawidłowe odpowiedzi oraz najbardziej oryginalne i
  ciekawe opracowanie pytań konkursowych.
 5. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o tym fakcie w czasie trwania festiwalu, w
  dniu 13 września 2020 roku o godzinie 17.00.
 6. W sytuacji, kiedy wyłoniony Zdobywca nagrody głównej będzie nieobecny w miejscu i
  o godzinie wyznaczonej przez GTM na rozstrzygnięcie Konkursu, nagroda zostanie
  przydzielona osobie z miejsca II, a jeśli sytuacja o nieobecności Zdobywcy będzie się
  powtarzała, to Komisja wraz Organizatorem przydzieli nagrodę pierwszej osobie
  obecnej na rozdaniu wg sporządzonego protokołu kolejności zajmowanych miejsc w
  konkursie.
 7. Nagroda w konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami
  prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydana Zwycięscy po
  wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych,
  wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego,
  zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w
  wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, jako płatnik, przekaże zryczałtowany
  podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zdobywcy.

V.
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych
  danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. Kontaktowego niezbędnych do
  przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez
  Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców,
  poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel
  danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w
  siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do
  wzięcia udziału w Konkursie.
  VI.
  REKLAMACJE
 3. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu
  wyłącznie formie pisemnej w biurze GT Festiwalu przez cały czas trwania Konkursu,
  jednakże nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Konkursu.
 4. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie
  pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w
  drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 5. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
  umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis
  przedmiotu reklamacji.
 6. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą
  rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
  Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji
  listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
  wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z
  ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub
  prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
  konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o
  zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie
  Konkursu tj. www.gtfestiwal.pl .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki
  określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia

określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości
Organizatora są uzasadnione.

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią
  Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 2. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem
  www.festiwal.fundusze.malopolska.pl