Formularz konkursowy

REGULAMIN INTERNETOWEGO KONKURSU O NAGRODĘ GŁÓWNĄ IMPREZY POD NAZWĄ
GT FESTIWAL
ORGANIZOWANEJ W DNIU 10 WRZEŚNIA 2023 ROKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem Konkursu jest FI JET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Książęca 18, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624029, NIP 5472161925, REGON 364751572, zwane dalej GTW (GT Workshop)
 2. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem kart konkursowych.
II. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
b) ma ukończone 18 lat,
c) nie jest pracownikiem Fi JET sp. z o.o.,
d) nie jest współorganizatorem Rajdu Śląska,
e) nie jest członkiem rodziny pracownika Fi JET sp. z o.o.,
f) nie jest członkiem rodziny współorganizatorów konkursu.

III. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Konkurs polega, na wypełnieniu interaktywnego formularza dostępnego na stronie GT Festiwalu, zwanego dalej kartą konkursową.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następujących wymagań:

a) prawidłowe wypełnienie karty konkursowej swoimi danymi,
b) udzielenie w formie pisemnej prawidłowych odpowiedzi na wszystkie pytania umieszczone na karcie konkursowej,
c) uzupełnienie kart konkursowej zdjęciem poprzez załączenie go jako plik.
d) wysłanie wypełnionej karty konkursowej Organizatorowi do dnia dniach 10  września 2023 roku do godziny 17.00.

Każdy uczestnik konkursu może wziąć udział w konkursie tylko raz, tj. wypełnić i przekazać tylko jedną kartę konkursową. Ważna karta zawiera dane Uczestnika, odpowiedzi na pytania oraz zdjęcie.

IV. NAGRODA
 1. Nagrodą w Konkursie jest:
Uczestnictwo w wydarzeniu „GT School” organizowanym przez Automobilklub Ziemi Tyskiej oraz GT Workshop. Nagroda ufundowana jest przez GT Workshop.
 1. Zdobywca nagrody głównej w Konkursie zostanie wyłoniony przez komisję konkursową spośród wszystkich uczestników spełniających warunki wskazane w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator. Komisja wybiera wedle wewnętrznych kryteriów prawidłowe odpowiedzi oraz najbardziej oryginalne i ciekawe opracowanie pytań konkursowych.
 3. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o tym fakcie osobiście lub mailowo dnia 15 września 2023 roku.
 4. Warunkiem odbioru nagrody jest złożenie przez Zdobywcę Nagrody pisemnego oświadczenia o uczestnictwie w wydarzeniu „GT School” i wyrażeniu zgody na sporządzenie materiału filmowego z wydarzenia i publikację wizerunku w mediach społecznościowych organizatora konkursu (GT Workshop) oraz organizatorów Rajdu Śląska i na wszelkich mediach publikujących informacje o konkursie.
 5. W sytuacji, kiedy Zwycięzca w Konkursie na nagrodę główną nie potwierdzi przyjęcia nagrody w dniu ogłoszenia wyników nagroda przechodzi na rzecz Organizatora.
 6. Nagroda w konkursie zostanie wydana zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa podatkowego, co oznacza, iż nagroda zostanie wydana Zwycięzcy po wcześniejszym przekazaniu Organizatorowi wszystkich potrzebnych danych, wymaganych do uregulowania kwestii zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 30 ust.1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator, jako płatnik, przekaże zryczałtowany podatek do właściwego urzędu skarbowego w imieniu Zdobywcy.
V. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Dane osobowe Uczestników , o których mowa powyżej oraz ich wizerunek w przesłanych zdjęciach będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody oraz rozliczenia podatku. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.
 3. Każdy Uczestnik konkursu wyraża zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku w ramach praw autorskich oraz przepisów RODO przez Organizatora konkursu.
VI. REKLAMACJE
 1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie formie pisemnej przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 5 dni od daty zakończenia Konkursu.
 2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygnięcie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Konkursu tj. https://gtfestiwal.pl/konkurs.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 
CAPTCHA image

Dziękujemy! To pozwala nam odróżnić ludzi od innych stworzeń, które chciałyby wziąć udział w konkursie, a nie powinny...

TOP