GT Festiwal – Regulamin

REGULAMIN IMPREZY POD NAZWĄ

„GT FESTIWAL”

ODBYWAJĄCEJ SIĘ W MIEŚCIE WISŁA W DNIACH 12-13 WRZEŚNIA 2020 ROKU

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.        Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują uczestników GT Festiwalu, zwanej dalej Festiwalem, organizowanym przez GT MOTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jurija Gagarina 38, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829356, NIP 5472217465, REGON 385580312, zwane dalej GTM.

1.2.        Uczestnicy festiwalu organizowanego przez GTM są ponadto zobowiązani do

              przestrzegania:

 1. Regulaminu wystawców,
 • Regulaminu zawodów,
 • Regulaminy ocenianych konkurencji,
 • Przepisów technicznych i przeciwpożarowych,
 • Wszelkich obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności Kodeksu Drogowego.

1.3.        W festiwalu mogą uczestniczyć osoby fizyczne, osoby prawne oraz podmioty prezentujące ofertę zgodną z zakresem tematycznym festiwalu. Zakres tematyczny festiwalu to samochody, motocykle, terenówki, pojazdy militarne.  Jeżeli oferta nie znajduje odpowiednika w zakresie tematycznym festiwalu, ale jest do niego zbliżona lub pokrewna, jej wystawienie na festiwalu wymaga zgody GTM.

 • ZASADY UCZESTNICTWA

2.1. ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I ZAWARCIE UMOWY

2.1.1.      Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać poprzez:

 1. nadesłanie do GTM (usługodawcy) wypełnionego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie internetowej www.gtfestiwal.pl zaznaczając strefę, której dotyczy zgłoszenie.
 • dokonanie opłaty za zgłoszenie wg cennika:

– wystawca – 50 zł/za jeden pojazd

– zawodnik – 200 zł/za jedną konkurencję

– sponsor zgodnie z opłatą opartą na indywidualnej umowie

Zgłoszenie uczestnictwa przyjmuje się za dokonane w dniu, w którym zostaną spełnione powyższe warunki.

2.1.2.       Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 11.09.2020 roku drogą mailową lub w dniach 12-13 września 2020 roku bezpośrednio w biurze festiwalu.

2.1.3.      Zgłoszenie jest równoznaczne ze złożeniem oferty uczestnictwa w festiwalu. Za datę złożenia oferty uczestnictwa przyjmuje się datę dokonania zgłoszenia za pośrednictwem portalu www.gtfestiwal.pl w zakładce „Strefa wystawcy”, „Strefa zawodnika” lub „Strefa sponsora”

2.1.4.    GTM informuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w festiwalu lub o zawarciu umowy drogą 

           elektroniczną (e-mail). GTM zastrzegają sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia 

           uczestnictwa w festiwalu (np. z powodu niezgodności oferty z zakresem tematycznym,

           wyczerpania możliwości lokalizacyjnych), o której poinformują drogą elektroniczną (e-mail).

2.1.5.    GTM przydziela powierzchnię wystawienniczą uwzględniając warunki lokalizacyjne festiwalu

           w pierwszej kolejności oraz, w miarę możliwości, życzenia wystawcy.

2.1.6.    GTM zastrzega sobie prawo zamiany pierwotnie przydzielonej powierzchni wystawienniczej.

2.1.7.    Osoba/podmiot dokonujący zgłoszenia uczestnictwa jest zobowiązany do dokonania opłaty

              za zgłoszenie wystawcy/zawodnika/sponsora, zgodnie z cennikiem wskazanym w pkt 2.1.1 b):

 1. Przelewem na rachunek bankowy GTM – mBank 02 1140 2004 0000 3302 7979 6389, w treści imię i nazwisko oraz info czy wystawca/zawodnik/sponsor.
 2. Kartą płatniczą w biurze festiwalu w dniach 11-13 września 2020 roku
 3. Gotówką w biurze festiwalu w dniach 11-13 września 2020 roku

              W przypadku nieuregulowania płatności GTM zastrzega sobie prawo nie udostępniania   

              powierzchni wystawienniczej lub niedopuszczenia do zawodów.

2.2. ODWOŁANIE UCZESTNICTWA

2.2.1.    Odwołanie uczestnictwa albo odstąpienie od umowy uczestnictwa wymaga formy pisemnej

              pod rygorem nieważności

2.2.2.    W przypadku odwołania uczestnictwa albo odstąpienia od umowy uczestnictwa opłata

              rejestracyjna jest wymagana, a wpłacona nie podlega zwrotowi.

2.2.3.    GTM zastrzega sobie prawo odwołania festiwalu w dowolnym terminie, nawet dniu festiwalu,

              w sytuacji gdy dowolne organy państwowe, wojewódzkie lub miejskie wskazując na COVID 19

              odwołają swoje dotychczasowe zgody lub podejmą właściwą ustawę zabraniającą organizacji

             imprez o tym charakterze.

2.2.4.   GTM zobowiązuje się, że w razie wystąpienia sytuacji z pkt 2.2.3., opłata rejestracyjna

             zostanie zwrócona uczestnikom.

 • WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

3.1.     Pojazdy i towary prezentowane na festiwalu lub biorące udział w zawodach powinny posiadać

            świadectwa oceny zgodności z wymaganymi normami, dotyczącymi zwłaszcza bezpieczeństwa.

3.2.     Zaleca się wystawcom własnych produktów uzyskanie informacji na temat obowiązujących w

            zakresie ochrony własności, praw autorskich, ochrony konkurencji i zwalczania nieuczciwej

            konkurencji. Nadto zaleca się dysponowanie na festiwalu kompletną dokumentacją

           potwierdzającą uprawnienia do korzystania z przedmiotów praw własności intelektualnej

           wykorzystywanych w związku z uczestnictwem w festiwalu.

3.3.    W przypadku publicznego wykonania albo odtwarzania utworów muzycznych i

           słownomuzycznych, uczestnik festiwalu zobowiązany jest do uzyskania we własnym zakresie

           zgody organizacji powołanych do zbiorowego zarządzania prawami twórców i do zapłaty na ich

           rzecz stosownego wynagrodzenia.

3.4.    Wyłączona jest odpowiedzialność GTM za szkody wynikające z naruszenia przez innych

           uczestników festiwalu praw, w szczególności praw własności intelektualnej lub dóbr    

           osobistych, a także za szkody wynikające z czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych na

          szkodę wystawcy / zawodnika/sponsora przez innego uczestnika festiwalu.

3.5.   Wystawca gwarantuje, że jest uprawniony do korzystania z przedmiotów praw własności

          intelektualnych w związku z uczestnictwem w festiwalu.

 • PRZEPISY PORZĄDKOWE I BEZPIECZEŃSTWA

4.1.    Uczestnicy festiwalu mogą zajmować wyznaczone przez GTM miejsca od 11 września 2020 roku

           od godziny 9.00 do 13 września 2020 roku do godziny 19.00.

4.2.    W trakcie trwania festiwalu nie wolno zmieniać na inne przydzielonego przez GTM miejsca, bez

           zgody GTM pod rygorem usunięcia z festiwalu.

4.3.    Uczestnicy zobowiązują się podporządkować upomnieniom służb porządkowych, Straży

           Pożarnej lub innych służb państwowych.

4.4.   Uczestnicy zobowiązują się wygenerowane w trakcie trwania festiwalu odpady wyrzucać do

          przeznaczonych na   

          to pojemników, znajdujących się na terenie całego festiwalu.

4.5.    Zabrania się rozpalania ognisk i grilla poza strefą do tego wyznaczoną.

4.6.    Ze względu na dbałość o środowisko, zabrania się wyrzucania śmieci na trawniki, niszczenie

           drzew, krzewów, klombów oraz trawy na terenach zielonych Festiwalu. Uczestnicy, którym

           towarzyszyć będą zwierzęta, zobowiązani są do posprzątania po nich.

 • ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UBEZPIECZENIE

5.1.   GTM nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub ubytki w mieniu uczestników festiwalu, 

          spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego.

5.2.   GTM nie ponosi odpowiedzialności za szkody w mieniu uczestników festiwalu spowodowane 

          siłą wyższą, np. pożarem, eksplozją, uderzeniem pioruna, wichurą, zalaniem wodą oraz

          niezależną od GTM przerwą w dostawie wody, prądu lub gazu (sprężonego powietrza).

5.3.   GTM nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty (np. bagaż) pozostawione bez opieki na

          terenie festiwalu. Uczestnikom festiwalu i innym podmiotom wymienionym w niniejszym

          Regulaminie nie przysługują żadne roszczenia z tytułu usunięcia lub zniszczenia przedmiotów

          pozostawionych bez opieki, dokonanego przez GTM ze względów bezpieczeństwa (realne

          zagrożenie lub podejrzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa osób i mienia).

5.4.   GTM nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody poniesione przez uczestników festiwalu i

          inne podmioty wymienione w niniejszym Regulaminie wskutek niestosowania się do poleceń

         wydawanych przez służby festiwalowe w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa osób i mienia, np.

         w związku z zarządzeniem ewakuacji osób.

5.5.  Uczestnicy festiwalu powinni we własnym zakresie ubezpieczyć się z tytułu odpowiedzialności

         cywilnej, a także ubezpieczyć swoje mienie wnoszone na tereny festiwalu (eksponaty, sprzęt i

         urządzenia na stoisku, elementy budowy i wyposażenia stoisk, mienie prywatne pojazdy

         służbowe itp.), zarówno na okres trwania festiwalu, jak i na okres montażu i demontażu.

5.6.  Uczestnicy festiwalu i wykonawcy stoisk ponoszą odpowiedzialność za szkody powstałe w

         wyniku działań lub zaniechań swoich pracowników.

5.7.   Uczestnik festiwalu  ponosi odpowiedzialność finansową za spowodowanie szkód w mieniu

          festiwalu (uszkodzenie, zniszczenie, ubytki). Odpowiedzialność taka dotyczy również firm

          budujących stoiska / wykonujących aranżację przestrzeni (wykonawców).

Oceny szkód dokonują GTM w obecności przedstawiciela uczestnika festiwalu lub wykonawcy stoiska, co zostanie potwierdzone w stosownym protokole.

5.8.   O poniesieniu szkody uczestnik festiwalu jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić GTM w

          celu sporządzenia protokołu zdarzenia, stanowiącego podstawę do dochodzenia ewentualnego

          odszkodowania (z polisy ubezpieczeniowej, na drodze postępowania sądowego). W przypadku

          poniesienia szkody będącej wynikiem działania osób trzecich i noszących znamiona wykroczenia

          lub przestępstwa (np. kradzieży, uszkodzenia mienia albo uszkodzenia ciała), uczestnik festiwalu

         powinien powiadomić również najbliższy komisariat policji niezwłocznie po stwierdzeniu szkody.

 • REKLAMACJE

6.1. Wszelkie reklamacje uczestników festiwalu wobec GTM powinny być zgłaszane w formie

   pisemnej.

6.2.   Reklamacje wystawców dotyczące ich lokalizacji (miejsca prezentacji) i rozmiarów faktycznie   

         zajmowanej powierzchni będą rozpatrywane przez GTM pod warunkiem ich zgłoszenia

         najpóźniej do ostatniego dnia trwania festiwalu włącznie.

6.3.  Pozostałe reklamacje wystawców mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od

        dnia zakończenia festiwalu.

6.4.  Po upływie określonych powyżej terminów reklamacje nie będą uwzględnione.

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 7.1.   Uczestnicy festiwalu są zobowiązani respektować obowiązujące przepisy prawa powszechnie

           obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7.2.    Wszelkie spory mogące wyniknąć pomiędzy GTM a uczestnikami festiwalu, których polubowne

           rozwiązanie okaże się niemożliwe, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy

           miejscowo dla siedziby GTM.

 •    Dla rozstrzygania ewentualnych sporów z zagranicznymi uczestnikami festiwalu przyjmuje się   

   jako obowiązujący tekst Regulaminu w języku polskim, a prawem właściwym dla zobowiązań

   wynikających z umowy uczestnictwa w targach jest prawo polskie.