Drift – Regulamin

REGULAMIN KONKURSU OTWARTEGO NA NAJLEPSZY DRIFT

GT FESTIWAL

ORGANIZOWANY W DNIACH 12-13 WRZEŚNIA 2020 ROKU W WIŚLE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Organizatorem Zawodów  jest GT MOTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jurija Gagarina 38, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829356, NIP 5472217465, REGON 385580312, zwane dalej GTM
 2.  Konkurs  zostanie  przeprowadzony  z wykorzystaniem kart do głosowania.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE – NAJLEPSZY DRIFT

Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

             czynności prawnych biorą udział w Konkursie  za zgodą swojego   

             przedstawiciela  ustawowego lub opiekuna prawnego,

 1. ma ukończone 16 lat,
 2. nie jest pracownikiem GT MOTO sp. z o.o., 
 3. nie jest współorganizatorem Festiwalu, 
 4. nie jest członkiem rodziny pracownika GT MOTO sp. z o.o.,
 5. nie jest członkiem rodziny współorganizatorów Festiwal.

III.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH I BEZPIECZEŃSTWO

 1. Dopuszczony jest wyłącznie napęd na tylną oś (RWD)
 2. Samochód powinien zachowywać seryjną linię nadwozia, a wszystkie elementy karoserii wymienione w celu redukcji wagi lub zamontowane w celu poprawy aerodynamiki muszą być zamontowane w sposób poprawny i przymocowane na stałe do samochodu.
 3. Koła (część górna) nie mogą wystawać poza obrys nadwozia/nadkoli. Dopuszczane są poszerzenia nadkoli.
 4. Samochód musi być czysty a karoseria wolna od widocznych uszkodzeń.
 5. Samochody z otwartym nadwoziem w czasie trwania przejazdu muszą mieć zamknięty dach.
 6. Samochody startujące w konkursie muszą posiadać wszystkie elementy karoseryjne.
 7. Zabrania się stosowania opon typu slick.
 8. Samochód musi posiadać sprawną gaśnicę, zamontowaną w widocznym i łatwo dostępnym miejscu.
 9. Akumulator w samochodzie musi być zamontowany na stałe, a klema dodatnia osłonięta.
 10. W czasie startu wszystkie okna muszą pozostać zamknięte.
 11. Samochód musi posiadać sprawne pasy bezpieczeństwa.
 12. W samochodzie w czasie przejazdu nie mogą znajdować się żadne luźne przedmioty.
 13. Zabrania się dociążania/zmiany rozkładu masy samochodu za pomocą dodatkowych elementów.
 14. Zabrania się w doposażenie samochodu w instalację z podtlenkiem azotu.
 15. Uczestnicy muszą zwracać uwagę, aby nie wyrządzić szkody nikomu w ich otoczeniu. Osoby obsługujące imprezę, inni uczestnicy zawodów oraz publiczność, w żadnym momencie nie mogą być zagrożone.
 16. Pojazdy uczestników muszą być dopuszczone do ruchu drogowego zgodnie z krajowymi przepisami. 
 17. Uczestnicy podczas jazdy muszą mieć założony kask.

IV.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Konkursie jest puchar dla samochodu, którego przejazd przez sekwencję zakrętów zostanie uznany za najładniejszy, najefektowniejszy.
 2. Zdobywca najlepszego wyniku w Konkursie  zostanie wyłoniony przez podliczenie oddanych przez widzów głosów przez  komisję sędziowską z pośród wszystkich uczestników spełniających warunki wskazane w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o tym fakcie w czasie trwania festiwalu, w dniu 13 września 2020 roku o godzinie 17.00.
 4. W sytuacji, kiedy Zwycięzca Konkursu  będzie nieobecny w miejscu i o godzinie wyznaczonej przez GTM na rozdanie nagród, puchar zostanie przydzielony osobie z miejsca II, a jeśli sytuacja o nieobecności Zwycięzcy będzie się powtarzała, to Komisja Sędziowska wraz Organizatorem przydzieli nagrodę pierwszej osobie obecnej na rozdaniu wg sporządzonego protokołu kolejności zajmowanych miejsc w Konkursie.
 5. GTM przewiduje nagrody za wyróżnienie oraz dalsze miejsca w Konkursie.

V.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSIE – NAJLEPSZY DRIFT

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nr rejestracyjnego pojazdu, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania pucharu.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagród. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

VI.

REKLAMACJE 

 1. Reklamacje dotyczące Zawodów mogą być składane przez Uczestników Konkursu wyłącznie formie pisemnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty reklamacyjnej w wysokości 3-krotności wpisowego w biurze GT Festiwalu przez cały czas trwania Zawodów, jednakże nie później niż w terminie do 13 września 2020 do godziny 16.00.
 2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą rozpatrywane nie później niż w ciągu trwania Festiwalu. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony osobiście o wyniku rozpatrzenia reklamacji w ciągu 2 godzin od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zawodach, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności związanych z Konkursem. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Zawodów tj. www.gtfestiwal.pl.  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 2. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Zawodów zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 3. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.gtfestiwal.pl.