Car Limbo – Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW LIMBO – PRZEJAZD POD TYCZKĄ

GT FESTIWAL

ORGANIZOWANY W DNIACH 12-13 WRZEŚNIA 2020 ROKU W WIŚLE

I.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.  Organizatorem Zawodów  jest GT MOTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jurija Gagarina 38, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829356, NIP 5472217465, REGON 385580312, zwane dalej GTM
 2.  Zawody zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem tyczki o zmiennej wysokości.

II.

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH – LIMBO

Uczestnikiem Zawodów („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do 

             czynności prawnych biorą udział w Zawodach – LIMBO za zgodą swojego przedstawiciela           

             ustawowego lub opiekuna prawnego,

 1. ma ukończone 16 lat,
 2. nie jest pracownikiem GT MOTO sp. z o.o., 
 3. nie jest współorganizatorem Festiwalu, 
 4. nie jest członkiem rodziny pracownika GT MOTO sp. z o.o.,
 5. nie jest członkiem rodziny współorganizatorów Festiwal.

III.

ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH

Zawodnicy biorący udział w tej konkurencji przejeżdżają samochodem pod tyczką, dowolną techniką tak, aby jej nie zrzucić. Granicę zaliczonego przejazdu wyznaczają pachołki umieszczone za tyczką. Po każdym przejeździe tyczka zostaje obniżona.

Wygrywa zawodnik, który bez zrzucenia tyczki przejedzie samochodem pod nią, czym wskaże, że jego auto jest najniższe. 

IV.

NAGRODY

 1. Nagrodą w Zawodach jest puchar dla najniższego samochodu.
 2. Zdobywca najlepszego wyniku w Zawodach – LIMBO zostanie wyłoniony przez komisję sędziowską z pośród wszystkich uczestników spełniających warunki wskazane w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 3. Zwycięzca Zawodów – LIMBO zostanie powiadomiony o tym fakcie w czasie trwania festiwalu, w dniu 13 września 2020 roku o godzinie 17.00.
 4. W sytuacji, kiedy Zwycięzca w Zawodach – LIMBO będzie nieobecny w miejscu i o godzinie wyznaczonej przez GTM na rozdanie nagród, puchar zostanie przydzielony osobie z miejsca II, a jeśli sytuacja o nieobecności Zwycięzcy będzie się powtarzała, to Komisja Sędziowska wraz Organizatorem przydzieli nagrodę pierwszej osobie obecnej na rozdaniu wg sporządzonego protokołu kolejności zajmowanych miejsc w Zawodach – LIMBO.
 5. GTM przewiduje nagrody za wyróżnienie oraz dalsze miejsca w Zawodach – LIMBO.

V.

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZAWODÓW – LIMBO

1. Warunkiem udziału w Zawodach – LIMBO jest podanie przez Uczestnika Zawodów prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nr rejestracyjnego pojazdu, numeru tel. Kontaktowego niezbędnych do przekazania pucharu.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Zawodów, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagród. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Zawodach – LIMBO.

VI.

REKLAMACJE 

 1. Reklamacje dotyczące Zawodów mogą być składane przez Uczestników Zawodów – LIMBO wyłącznie formie pisemnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty reklamacyjnej w wysokości 3-krotności wpisowego w biurze GT Festiwalu przez cały czas trwania Zawodów, jednakże nie później niż w terminie do 13 września 2020 do godziny 16.00.
 2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.
 4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą rozpatrywane nie później niż w ciągu trwania Festiwalu. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony osobiście o wyniku rozpatrzenia reklamacji w ciągu 2 godzin od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zawodach, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności związanych z Zawodami – LIMBO. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego Regulaminu na stronie Zawodów tj. www.gtfestiwal.pl.  
 1. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Zawodów – LIMBO, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 2. Zgłoszenie udziału w Zawodach – LIMBO oznacza, iż Uczestnik Zawodów zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 3. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.gtfestiwal.pl.