Car Audio – Regulamin

REGULAMIN ZAWODÓW CAR AUDIO

GT FESTIWAL

ORGANIZOWANY W DNIACH 12-13 WRZEŚNIA 2020 ROKU W WIŚLE

I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Zawodów jest GT MOTO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z
  o.o.) z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Jurija Gagarina 38, 43-300 Bielsko-Biała, wpisane do
  rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000829356,
  NIP 5472217465, REGON 385580312, zwane dalej GTM
 2. Zawody zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem urządzenia Decybelomierz Voltcraft
  SL-451.
  II.
  WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAWODACH – CAR AUDIO
  Uczestnikiem Zawodów („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
  a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do
  czynności prawnych biorą udział w Zawodach – CAR AUDIO za zgodą swojego
  przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,
  b) ma ukończone 16 lat,
  c) nie jest pracownikiem GT MOTO sp. z o.o.,
  d) nie jest współorganizatorem Festiwalu,
  e) nie jest członkiem rodziny pracownika GT MOTO sp. z o.o.,
  f) nie jest członkiem rodziny współorganizatorów Festiwal.
  III.
  ZASADY UCZESTNICTWA W ZAWODACH I BEZPIECZEŃSTWO
 3. Zawodnicy dążą do wytworzenia jak najwyższego poziomu ciśnienia akustycznego
  przy pomocy swoich samochodowych systemów audio. Zawodnicy startują w parach
  na zasadach systemu pucharowego (eliminacje, półfinał, finał). Zwycięzcy z każdej
  pary, przechodząc przez kolejne etapy rywalizacji, docierają do rundy finałowej,
  wyłaniającej ostatecznego zwycięzcę.
 4. Uczestnicy muszą zwracać uwagę, aby nie wyrządzić szkody nikomu w ich otoczeniu.
  Osoby obsługujące imprezę, inni uczestnicy zawodów oraz publiczność, w żadnym
  momencie nie mogą być zagrożone.
 5. Przebywanie w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł dźwięku o wysokiej głośności,
  wytwarzających wysoki poziom ciśnienia akustycznego jest szkodliwe dla zdrowia i
  może prowadzić do trwałych uszkodzeń narządu słuchu. Ponadto, wysoka głośność
  dźwięku w zakresie niskich częstotliwości powoduje powstawanie szkodliwych dla
  zdrowia fal akustycznych (wibracji) o bardzo dużej wartości amplitudy. Przebywanie
  w pobliżu takich źródeł dźwięku może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia, a
  nawet dla życia.
 6. Zaleca się, aby w celu ochrony słuchu i zdrowia, wszystkie osoby obsługujące sprzęt
  audio poddawany testowym pomiarom ciśnienia akustycznego w ramach Zawodów –
  CAR AUDIO, oraz osoby z nimi współpracujące, uruchamiały swoje systemy audio
  zdalnie spoza kabiny samochodu (np. pilotem) i podczas pomiarów nie przebywały
  wewnątrz pojazdu. Ponadto, podczas wszelkich prób sprzętu audio o wysokim
  poziomie głośności, zaleca się używanie nauszników chroniących słuch. Organizator
  turnieju, ani jego obsługa nie zapewniają uczestnikom nauszników do ochrony
  słuchu. W tego rodzaju urządzenia ochronne, każdy uczestnik turnieju powinien się
  zaopatrzyć indywidualnie we własnym zakresie.
 7. Pojazdy uczestników muszą być dopuszczone do ruchu drogowego zgodnie z
  krajowymi przepisami.
  IV.
  NAGRODY
 8. Nagrodą w Zawodach jest puchar samochodu z najgłośniejszym systemem audio.
 9. Zdobywca najlepszego wyniku w Zawodach – CAR AUDIO zostanie wyłoniony przez
  komisję sędziowską z pośród wszystkich uczestników spełniających warunki wskazane
  w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
 10. Zwycięzca Zawodów – CAR AUDIO zostanie powiadomiony o tym fakcie w czasie
  trwania festiwalu, w dniu 13 września 2020 roku o godzinie 17.00.
 11. W sytuacji, kiedy Zwycięzca w Zawodach – CAR AUDIO będzie nieobecny w miejscu i o
  godzinie wyznaczonej przez GTM na rozdanie nagród, puchar zostanie przydzielony
  osobie z miejsca II, a jeśli sytuacja o nieobecności Zwycięzcy będzie się powtarzała, to
  Komisja Sędziowska wraz Organizatorem przydzieli nagrodę pierwszej osobie obecnej
  na rozdaniu wg sporządzonego protokołu kolejności zajmowanych miejsc w
  Zawodach – CAR AUDIO.
 12. GTM przewiduje nagrody za wyróżnienie oraz dalsze miejsca w Zawodach – CAR
  AUDIO.
  V.
  DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW ZAWODÓW – CAR AUDIO
 13. Warunkiem udziału w Zawodach – CAR AUDIO jest podanie przez Uczestnika Zawodów
  prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, nr rejestracyjnego pojazdu, numeru
  tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania pucharu.
 14. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez
  Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Zawodów, wyłonienia zwycięzców,
  poinformowania o nagrodzie i przekazania nagród. Właściciel danych osobowych ma prawo
  do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie
  danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Zawodach – CAR
  AUDIO.

VI.
REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Zawodów mogą być składane przez Uczestników Zawodów –
  CAR AUDIO wyłącznie formie pisemnej wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty
  reklamacyjnej w wysokości 3-krotności wpisowego w biurze GT Festiwalu przez cały
  czas trwania Zawodów, jednakże nie później niż w terminie do 13 września 2020 do
  godziny 16.00.
 2. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie
  pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w
  drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.
 3. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności
  umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis
  przedmiotu reklamacji.
 4. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 3., będą
  rozpatrywane nie później niż w ciągu trwania Festiwalu. Zgłaszający reklamację
  zostanie powiadomiony osobiście o wyniku rozpatrzenia reklamacji w ciągu 2 godzin
  od daty rozpatrzenia reklamacji.

VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie
  wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Zawodach, jednak tylko z
  ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub
  prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności
  związanych z Zawodami – CAR AUDIO. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu
  poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie i zmienionego
  Regulaminu na stronie Zawodów tj. www.gtfestiwal.pl .
 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki
  określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia
  określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych
  dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Zawodów – CAR AUDIO, o
  ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.
 3. Zgłoszenie udziału w Zawodach – CAR AUDIO oznacza, iż Uczestnik Zawodów zapoznał
  się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.
 4. Pełna treść Regulaminu jest dostępna pod adresem www.gtfestiwal.pl .